´╗┐

Algemiene betingsten.

 As jo lid binne fan dizze site giene jo akkoard mei de ûndersteande rigels / betingsten.

 

Algemiene betingsten en kondysjes


1 Befêstiging en akseptaasje

1.1
In Ynstruiïnkje sparprogramma is eigendom fan en wurdt útfierd troch V.O.F. Staart van Schieringhals.

1.2
It lidmaatskip fan it In Ynstruiïnkje sparprogramma komt ta stân troch it online opjaan fan foarnamme, namme, e-mailadres en wenplak. Op it lidmaatskip fan it sparprogramma binne dizze algemiene betingsten en kondysjes fan tapassing.


1.3
In Ynstruiïnkje leden kinne “muntsjes” fertsjinje foar it registrearren as lid, troch it werven fan oare leden, en ek foar it ûntfange, lêzen en reagearren op e-mails dy't troch In Ynstruiïnkje ferstjoerd wurde. Ek kinne leden op In Ynstruiïnkje website, troch it klikken op buttons en banners, it ynfolje fan fragelisten en it reagearren op ferskillende soarten oanbiedingen “muntsjes” fertsjinje.

1.4
In Ynstruiïnkje behâldt him it rjocht om oan har leden e-mails te stjoeren wêrfoar leden gjin “muntsjes” fertsjinje. Sokke e-mails kinne gean oer it ynformearje fan it fertsjinne saldo, befêstigingen fan oarders of transaksje en ynformaasje of meidielingen oer administrative saken of oanbiedingen wêrfoar't It Ynstruiïkje gjin fergoeding jaan mei.

1.5
In Ynstruiïnkje is net ferplichtet har leden in spesifyk oantal e-mails te stjoeren of oan de oare kant oan har leden in spesifyk oantal mooglikheden te biede foar it fertsjinje fan “muntsjes”.

1.6
In Ynstruiïnkje behâldt him it rjocht foar dizze algemiene betingsten en kondysjes te wizigjen. Wizigingen treden yn wurking 2 dagen nei bekendmakking op de In Ynstruiïnkje internetside, of op in oar tiidsein, as yn de bekendmakking neamd.

2 Privacy
In Ynstruiïnkje garandearret de privacy fan har leden en sil it e-mailadres yn kombinaasje mei eventueel oare ynformaasje dy't har leden by registraasje ynfolle hawwe net oan tredden ta beskikking stelle.

3 Betingsten foar meidwaan

3.1
Leden garandearje de krektens en folsleinens fan de troch harren by registraasje en ûnder har lidmaatskip levere ynformaasje en gegevens.

3.2
It is ien yndividuele dielnimmer net tastien mear as ien lidmaatskip ôf te sluten. In Ynstruiïnkje akseptearret op syn heechst ien aktyf e-mailadres per yndividu per lidmaatskip.

3.3
Allinne persoanen fan 18 jier of âlder en wenjend yn Fryslân, Nederland en/of België en yn it besit fan in Nederlânske en/of Belgyske bankrekken meie dielnimme oan In Ynstruiïnkje. ûndernimmingen en/of rjochtspersoanen (BV’s, NV’s, Stichtingen, Ferieningen etc.) binne útsletten fan dielnimming.

3.4
It besykje fan in lid om it In Ynstruiïnkje systeem of programma te manipulearjen, troch it ferskaffe fan net krekte ynformaasje of oars, kin resultearje yn it folsleine ferlies fan syn of har “muntsjes” en fuortendaliks einigje fan syn of har lidmaatskip.

3.5
“Muntsjes” kinne allinne ynwiksele wurde op In Ynstruiïnkje internetsite.

3.6
“Muntsjes” binne net oerdraachber en komme te ferfalle by ferstjerren fan it lid.

3.7
Leden moatte op syn minst 10 “muntsjes” fertsjinne hawwe foardat oant ynwikseling fan de “muntsjes” foar euro’s oergien wurde kin. In Ynstruiïnkje behâldt him it rjocht foar sûnder neier berjocht de betingsten en proseduere foar it ynwikselen fan “muntsjes” foar euro’s te wizigjen.

3.8
Leden sille derfoar soargje dat de troch harren opjûne persoanlike ynformaasje altyd krekt, folslein en aktueel is en binne ferplichtet wizigingen troch te jaan op de In Ynstruiïnkje internetsite. As in lid yn benefterbliuwt syn persoanlike gegevens krekt, folslein en aktueel te hâlden, mei In Ynstruiïnkje it lidmaatskip oan it sparprogramma te einigje. In Ynstruiïnkje behâldt him it rjocht foar yn dat gefal sparre “muntsjes” te ferfalle litte.

3.9
In Ynstruiïnkje hat it rjocht it lidmaatskip fan it sparprogramma te einigje of ynwiksele mooglikheden te beheinen wannear in lid 12 oanien sletten moannen gjin gebrûk makke hat fan it sparprogramma (net aktive leden). Hjirûnder wurdt ûnder oare ferstean: it net besykje fan de In Ynstruiïnkje website, ferstjoerde e-mails net lêzen, it persoanlik profyl net folslein en aktueel hâlde, it net reagearren op oanbiedingen, it net klikke op buttons/banners, ensafuorthinne. In Ynstruiïnkje sil, foardat oant einigje fan it lidmaatskip oergien wurdt, it lid hjiroer ynformearje en it lid yn de gelegenheid stelle om wer aktiver te wurde.

4 Oanspraaklikens 

4.1
Meidwaan oan it sparprogramma In Ynstruiïnkje is foar eigen risiko.

4.2
In Ynstruiïnkje garandearret net dat it sparprogramma net ûnderbrutsen wurdt, net fan ûnbeheinde djoer is en frij is fan mankeminten of flaters. Ek jout In Ynstruiïnkje gjin garânsje oer de resultaten dy't leden berikken kinne troch oan it In Ynstruiïnkje sparprogramma diel te nimme.

4.3
De oanspraaklikens fan In Ynstruiïnkje foar skea dy't in lid hat trochdat In Ynstruiïnkje of in persoan foar wa hja op grûn fan de wet oanspraaklik is, tekoart sjit yn it neikommen fan har ferplichtingen yn it ramt fan it sparprogramma of yn ferbân mei de útfiering dêrfan ûnrjocht docht, is útsletten, oft it moat wêze dat de skea it gefolch is fan opset of grouwe skuld fan In Ynstruiïnkje of har liedingjaand personiel.

4.4
In Ynstruiïnkje is net hâlden har ferplichtingen út it sparprogramma nei te kommen yn it gefal fan omstannichheden dy't har net oan te rekkenje binne, lykas ( mar net beheind ta ) ynternasjonale konflikten, gewelddiedich of wapene aksjes, maatregels fan iennige oerheid, natuerrampen, min waar, bliksem skea, brân, ûntploffing, arbeids- ûngeregeldheden ûnder it personiel fan In Ynstruiïnkje of iennige tredden dy't tsjinsten oan In Ynstruiïnkje levere, boykot aksjes, opûnthâld of oare ûnfolsleinichheden oan de side fan tredden fan wa't In Ynstruiïnkje op ien of oare wize ôfhinklik is, steuringen yn it telefoannet fan de belutsen telefoan bedriuwen, folsleine besetting fan de telefoanlinen, útfal fan elektrisiteit en oare steuringen dy't bûten de macht fan In Ynstruiïnkje lizze, kommunikaasje ferbiningen of apparatuer fan In Ynstruiïnkje of fan tredden dy't tsjinsten oan In Ynstruiïnkje leverje.

4.5
In Ynstruiïnkje is befoege In Ynstruiïnkje sparprogramma it yn gefal fan oermacht te einigjen. Dit foech komt In Ynstruiïnkje ek ta yn gefal fan tydlike oermacht.

4.6
In Ynstruiïnkje is net oanspraaklik foar skea fan it lid as gefolch fan oanspraak hawwe op en heffingen fan tredden, dêrby ynbegrepen fan oerheden en autoriteiten, yn ferbân mei de troch In Ynstruiïnkje ferrjochte tsjinsten en diene oktroai útkearingen.

5  Meidwaan yn promoasjes fan advertearders en sponsoren

De korrespondinsje mei en/of partisipaasje yn de promoasjes fan In Ynstruiïnkje advertearders en sponsoren wurdt achte tusken it lid en de oanbelangjende advertearder en sponsor plak te finen.

6 Einigje lidmaatskip

6.1
Sawol In Ynstruiïnkje as it lid meie altiten mei of sûnder opjefte fan reden it yndividuele lidmaatskip yn it sparprogramma einigje. De rjochten fan leden ferfalle op it momint dat it lidmaatskip einige wurdt.

6.2
Einigje fan it lidmaatskip troch In Ynstruiïnkje wurdt dien troch meidielingen oan it lid per e-mail. It einigje fan it lidmaatskip troch in lid wurdt dien troch in fersyk fan einigje fia it profyl, ûnder myn account.

7 Net oerdraachber lidmaatskip

7.1
It lidmaatskip op it In Ynstruiïnkje sparprogramma is net oerdraachber.

7.2
It lidmaatskip hâld op by ferstjerren fan it lid.

8 Yntellektueel  eigendomsrjocht  

8.1
Alle yntellektuele eigendomsrjochten, wêrûnder auteursrjochten, merkrjochten, oktroai- en oare rjochten, mei betrekking ta de ynhâld en it ûntwerp fan de In Ynstruiïnkje-website (wêrûnder foto’s, ôfbyldingen, tekst, lûd en oar materiaal of ôfbyldingen, berjochten fan sponsors, advertinsjes en boadskippen, fan In Ynstruiïnkje of In Ynstruiïnkje sponsors of advertearders ), en ek mei betrekking ta dêrby brûkte software berêste by In Ynstruiïnkje, de sponsors of advertearders.

8.2
Leden sille troch it sparprogramma ferstjoerde e-mails net oan tredden troch stjoere sûnder foarôfgeande skriftlike tastimming fan In Ynstruiïnkje. In Ynstruiïnkje oanbiedingen binne spesifyk foar en beheart by it lidmaatskip fan In Ynstruiïnkje.

9 Berichtjouwing

Alle meidielingen oangeande In Ynstruiïnkje wurde dien per e-mail of op de In Ynstruiïnkje-website.

10 Tapaslik rjocht en befoege rjochter

Op de bân tusken it In Ynstruiïnkje-lid en In Ynstruiïnkje is Nederlânsk rjocht fan tapassing. Skeel tusken it In Ynstruiïnkje-lid en In Ynstruiïnkje wurde behannele by it foechhawwend gesach.

11 Einbeslút

As in bepaling út dizze algemiene betingsten of út iennige oerienkomst tusken In Ynstruiïnkje en In Ynstruiïnkje-lid ûnjildich en/of net twinge litte blykt te wêzen, taast dit net de jildichheid fan de algemiene betingsten/oerienkomst oan. Partijen sille ta ferfanging fan de net jildich/net twinge te litte bepalingen nije bepalingen fêstlizze, wêrmei safolle as rjochtens mooglik oan de bedoeling fan de oarspronklike bepalingen stal jûn wurdt.