Algemene voorwaarden

Indien u lid bent van deze site gaat u akkoord met de onderstaande regels / voorwaarden.


Algemene Voorwaarden en Condities

1 Bevestiging en acceptatie

1.1

In Ynstruiïnkje spaarprogramma is eigendom van en wordt uitgevoerd door V.O.F. Staart van Schieringhals.

1.2

Het lidmaatschap van het In Ynstruiïnkje spaarprogramma komt tot stand door het online opgeven van voornaam, naam, email-adres en woonplaats. Op het lidmaatschap van het spaarprogramma zijn deze algemene voorwaarden en condities van toepassing.

1.3

In Ynstruiïnkje leden kunnen “muntsjes” verdienen voor het registreren als lid, door het werven van andere leden, alsmede voor het ontvangen, lezen en reageren op e-mails die door In Ynstruiïnkje worden verstuurd. Tevens kunnen leden op In Ynstruiïnkje website door het klikken op buttons en banners, het invullen van vragenlijsten en het reageren op verschillende soorten aanbiedingen “muntsjes” verdienen.

1.4

In Ynstruiïnkje behoudt zich het recht voor om aan haar leden e-mails te sturen waarvoor leden geen “muntsjes” kunnen verdienen. Zulke e-mails kunnen gaan over het informeren van het verdiende saldo, bevestigingen van orders of transacties en informatie of mededelingen over administratieve zaken of aanbiedingen waarvoor geen vergoeding mag worden gegeven.

1.5

In Ynstruiïnkje is niet verplicht haar leden een specifiek aantal e-mails te sturen of anderzijds aan haar leden een specifiek aantal mogelijkheden te bieden voor het verdienen van “muntsjes”.

1.6

In Ynstruiïnkje behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden en condities te wijzigen. Wijzigingen treden in werking 2 dagen na bekendmaking op de In Ynstruiïnkje internetsite, of op een ander tijdstip, als in de bekendmaking vermeld.

 

2 Privacy

In Ynstruiïnkje garandeert de privacy van haar leden en zal het emailadres in combinatie met eventueel andere informatie die haar leden bij registratie hebben verstrekt niet aan derden ter beschikking stellen.

 

3 Voorwaarden voor deelname

3.1

Leden garanderen de juistheid en volledigheid van de door hen bij registratie en gedurende hun lidmaatschap verschafte informatie en gegevens.

3.2

Het is een individuele deelnemer niet toegestaan meer dan één lidmaatschap af te sluiten. In Ynstruiïnkje accepteert maximaal één actief email-adres per individu per lidmaatschap.

3.3

Alleen personen van 18 jaar of ouder en woonachtig in Friesland,Nederland en/of België en in het bezit van een Nederlandse en/of Belgische bankrekening mogen deelnemen aan In Ynstruiïnkje. Ondernemingen en/of rechtspersonen (BV’s, NV’s, Stichtingen, Verenigingen etc.) zijn uitgesloten van deelname.

3.4

Elke poging van een lid om het In Ynstruiïnkje systeem of programma te manipuleren, door het verschaffen van onjuiste informatie of anderszins, kan resulteren in het volledige verlies van zijn of haar “muntsjes” en onmiddellijke beëindiging van zijn of haar lidmaatschap.

3.5

“Muntsjes” kunnen alleen worden ingewisseld op de In Ynstruiïnkje internetsite.

3.6

“Muntsjes” zijn niet overdraagbaar en komen te vervallen bij overlijden van het lid.

 

3.7

Leden moeten tenminste 10 “muntsjes” hebben verdiend voordat tot inwisseling van de “muntsjes” voor euro’s kan worden overgegaan. In Ynstruiïnkje behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder nadere vooraankondiging de voorwaarden en procedures voor het inwisselen van “muntsjes” voor euro’s te wijzigen.

3.8

Leden zullen ervoor zorgdragen dat de door hen opgegeven persoonlijke informatie altijd juist, volledig en actueel is en zijn verplicht wijzigingen door te geven op de In Ynstruiïnkje internetsite. Indien een lid in gebreke blijft zijn persoonlijke gegevens juist, volledig en actueel te houden, is In Ynstruiïnkje gerechtigd het lidmaatschap aan het spaarprogramma te beëindigen. In Ynstruiïnkje behoudt zich het recht voor in dat geval gespaarde “muntsjes” te laten vervallen.

3.9

In Ynstruiïnkje heeft het recht het lidmaatschap van het spaarprogramma te beëindigen of inwisselmogelijkheden te beperken wanneer een lid gedurende 12 aaneengesloten maanden geen gebruik heeft gemaakt van het spaarprogramma (inactieve leden). Hieronder wordt onder andere verstaan: het niet bezoeken van de In Ynstruiïnkje website, verstuurde e-mails niet lezen, het persoonlijk profiel niet volledig en actueel houden, het niet reageren op aanbiedingen, het niet klikken op buttons/banners, etc. In Ynstruiïnkje zal, voordat tot beëindiging van het lidmaatschap wordt overgegaan, het lid hierover informeren en het lid alsnog in de gelegenheid stellen en zelfs stimuleren om weer actief te worden.

 

4 Aansprakelijkheid

4.1

Deelname aan het spaarprogramma “In Ynstruiïnkje” is voor eigen risico..

4.2

In Ynstruiïnkje garandeert niet dat het spaarprogramma ononderbroken en van onbeperkte duur is en vrij is van gebreken of fouten. Tevens geeft In Ynstruiïnkje geen garantie over de resultaten die leden kunnen bereiken door aan het In Ynstruiïnkje spaarprogramma deel te nemen.

4.3

De aansprakelijkheid van In Ynstruiïnkje voor schade die een lid lijdt doordat In Ynstruiïnkje of een persoon voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk is, tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen in het kader van het spaarprogramma of in verband met de uitvoering daarvan een onrechtmatige daad pleegt, is uitgesloten, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van In Ynstruiïnkje of haar leidinggevend personeel.

4.4

In Ynstruiïnkje is niet gehouden haar verplichtingen uit het spaarprogramma na te komen in het geval van omstandigheden die niet aan haar toerekenbaar zijn, zoals (maar niet beperkt tot) internationale conflicten, gewelddadig of gewapende acties, maatregelen van enige overheid, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie, arbeidsongeregeldheden onder het personeel van In Ynstruiïnkje of enige derden die diensten aan In Ynstruiïnkje leveren, boycot acties, vertragingen of andere onvolkomenheden aan de zijde van derden van wie In Ynstruiïnkje op enigerlei wijze afhankelijk is, storingen in het telefoonnet van de betrokken telecommunicatie maatschappijen, volledige bezetting van de inbellijnen, uitval van electriciteit en andere storingen die buiten de macht van In Ynstruiïnkje liggen, communicatieverbindingen of apparatuur van In Ynstruiïnkje of van derden die diensten aan In Ynstruiïnkje leveren.

4.5

In Ynstruiïnkje is bevoegd het In Ynstruiïnkje spaarprogramma in geval van overmacht te beëindigen. Deze beslissingsbevoegdheid komt In Ynstruiïnkje ook toe in geval van tijdelijke overmacht.

4.6

In Ynstruiïnkje is niet aansprakelijk voor schade van het lid als gevolg van aanspraken en heffingen van derden, met inbegrip van overheden en autoriteiten, in verband met de door In Ynstruiïnkje verrichte diensten en gedane uitkeringen.

 

5 Deelname in promoties van adverteerders en sponsors

De correspondentie met en/of participatie in de promoties van In Ynstruiïnkje adverteerders en sponsors wordt geacht tussen het In Ynstruiïnkje lid en de desbetreffende adverteerder en sponsor plaats te vinden.

 

6 Beëindiging Lidmaatschap

6.1

Zowel In Ynstruiïnkje als het lid mogen te allen tijde met of zonder opgaaf van redenen het individuele lidmaatschap in het spaarprogramma beëindigen. De rechten van leden vervallen op het moment dat het lidmaatschap wordt beëindigd.

 

6.2

Beëindiging van het lidmaatschap door In Ynstruiïnkje geschiedt door mededelingen daartoe aan het lid per e-mail. De beëindiging van het lidmaatschap door een lid geschiedt door een verzoek tot beëindiging via het profiel, onder mijn account.

 

7 Niet Overdraagbaar Lidmaatschap

7.1

Het lidmaatschap op het In Ynstruiïnkje spaarprogramma is niet overdraagbaar.

7.2

Het lidmaatschap eindigt bij overlijden van het lid.

 

8 Intellectuelee Eigendomsrechten

8.1

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooi- en andere rechten, met betrekking tot de inhoud en het ontwerp van de In Ynstruiïnkje-website (waaronder foto’s, afbeeldingen, tekst, geluid en ander materiaal of afbeeldingen, berichten van sponsors, advertenties en boodschappen, van In Ynstruiïnkje of In Ynstruiïnkje sponsors of adverteerders), alsmede met betrekking tot daarbij gebruikte software berusten bij In Ynstruiïnkje de sponsors of adverteerders.

8.2

Leden zullen krachtens het spaarprogramma verstuurde e-mails niet aan derden doorsturen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van In Ynstruiïnkje. In Ynstruiïnkje aanbiedingen zijn specifiek voor en behoren bij het lidmaatschap van In Ynstruiïnkje.

 

9 Berichtgeving

Alle mededelingen betreffende In Ynstruiïnkje geschieden per email of op de In Ynstruiïnkje-website.

 

10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

Op de betrekkingen tussen het In Ynstruiïnkje-lid en In Ynstruiïnkje is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen het In Ynstruiïnkje-lid en In Ynstruiïnkje worden aanhangig gemaakt bij een bevoegde rechter.

 

11 Slotbepaling

Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit enige overeenkomst tussen In Ynstruiïnkje en het In Ynstruiïnkje-lid ongeldig en/of onafdwingbaar blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de algemene voorwaarden/overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging van de ongeldige/onafdwingbare bepalingen nieuwe bepalingen vastleggen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepalingen gestalte wordt gegeven.