´╗┐

Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer
inynstruiinkje.com en itflinterke-onlineverdienen.nl, hjirnei te neamen In Ynstruiïnkje, jout jo hjirby tagong ta:
www.inynstruiinkje.com en www.itflinterke-onlineverdienen.nl .
Jo binne fan herte Wolkom de hjir oanbeane tsjinsten ôf te nimme.
In Ynstruiïnkje behâldt him dêrby it rjocht op elk momint de ynhâld oan te passen of ûnderdielen te feroarje sûnder jo hjiroer te ynformearje.

Beheinde oanspraaklikens
In Ynstruiïnkje spant him yn om de ynhâld fan www.inynstruiinkje.com en www.itflinterke-onlineverdienen.nl dêr wêr nedich is alle wiken te fernije en/of oan te folje.
Nettsjinsteande dizze ynspanning is it mooglik dat de ynhâld ûnfolslein en/of ûnkrekt is.
De op Yn Ynstruiïnkje oanbeane materialen wurde oanbean sûnder iennige foarm fan garânsje of oanspraak op krektens. Dizze materialen kinne op elk momint wizigje sûnder foarôfgeande meidieling fan In Ynstruiïnkje.
Nettsjinsteande it feit dat wy der alles oan dogge om flaters te foarkomme, binne alle cashbacks op In Ynstruiïnkje ûnder foarbehâld fan type- en programeerflaters.
Foar de gefolgen fan soksoarte flaters wurdt gjin oanspraaklikens oangien. Gjin oerienkomst komt ta stân op basis fan soksoarte flaters.
Foar de op In Ynstruiïnkje opnommen hyperlinkjes nei websites of tsjinsten fan tredden kin Yn Ynstruiïnkje nea oanspraaklikens oangean.

Auteursrjochten
Alle rjochten fan intellectuele eigendom oangeande dizze materialen lizze by In Ynstruiïnkje.
Kopiearje, ferspriede en elk oar gebrûk fan dizze materialen is net tastien sûnder skriftlike tastimming fan In Ynstruiïnkje, behouden en allinne foar safier oars ôfprate is yn regelingen fan twingend rjocht (lykas citaatrjocht), oft it moat wêze dat it by spesifike materialen oars oanjûn is.

Oar
Dizze disclaimer kin fan tiid oant tiid wizigje.