Wolkom op In Ynstruiïnkje

Afbeeldingsresultaat voor friese vlag

Jo binne fan herte wolkom op dizze folslein twatalige site 'In Ynstruiïnkje'. Fia de Fryske flagge en Nederlânske flagge, rjochts boppeoan de side, kinne jo kieze oft jo de site yn it Frysk of yn it Nederlânsk brûke.


Wannear't jo yn Fryslân, Nederlân of België wenje meie jo fan In Ynstruiïnkje gebrûk meitsje, oare lannen binne spitigernôch net tastien !

Meidwaan oan ús sparprogramma is folslein fergees. In Ynstruiïnkje wurdt betelle troch advertearders en jout dit diels wer werom oan har leden. Hoe mear as jo gebrûk meitsje fan In Ynstruiïnkje, hoe mear muntsjes jo sparje.

 

Afbeeldingsresultaat voor vlaggen

U bent van harte welkom op deze volledig tweetalige site "In Ynstruiïnkje". Via de Friese vlag en Nederlandse vlag, rechtsbovenaan de pagina, kunt u kiezen of u de site in het Fries wilt gebruiken of in het Nederlands.

Wanneer u in Friesland, Nederland of België woont mag u van In Ynstruiïnkje gebruik maken, andere landen zijn helaas niet toegestaan !

Deelname aan ons spaarprogramma is volkomen gratis. In Ynstruiïnkje wordt betaald door adverteerders en geeft dit deels weer terug aan haar leden. Hoe meer u gebruik maakt van In Ynstruiïnkje, hoe meer "muntsjes" u spaart.